YOUNG WESHII – Ne ma saliya [Son]

YOUNG WESHI – Intro [Son]

YOUNG WESHIII – Ou ba ye [Son]